ความร่วมมือ

  

สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย โดยนายแพทย์ธนวรรฒน์  โชติมา  นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      โดยนายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการ กศน. โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาทางไกล “หลักสูตรเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย” ร่วมกัน  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560  ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร   มีข้อความต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ข้อตกลงความร่วมมือ

       ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกัน ดังนี้

1) วิเคราะห์ กำหนดเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

2) วางกรอบ กำหนดวิธีการและเกณฑ์การวัดและประเมินผลผู้เรียน

3) พัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน

4) วางแผน ดำเนินการรับสมัครและลงทะเบียนผู้เรียน

5) บริหารและจัดการหลักสูตร 

6) ลงนามวุฒิบัตรร่วมกัน

7)  อื่นๆ ที่มีความเห็นร่วมกัน

โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันวิเคราะห์ กำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปบริหารและจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และการนำหลักสูตรและสื่อที่พัฒนาขึ้นไปใช้นอกเหนือข้อตกลงความร่วมมือนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายก่อน

 

ข้อ 2 อายุของข้อตกลง

ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดเมื่อ

1) ทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้สิ้นสุดความร่วมมือตามข้อตกลงฉบับนี้ หรือ

2) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกข้อตกลงความร่วมมือได้ โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือระบุรายละเอียดและสาเหตุแห่งการบอกเลิกให้ทุกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

3) ทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงร่วมกันได้ในรายละเอียดซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งข้อตกลง จนไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ให้ถือว่าข้อตกลงเป็นอันยกเลิก โดยไม่อาจเรียกร้องให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องรับผิดชอบ

 

ข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง

         การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง ทำได้โดยความเห็นชอบร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และจะต้องจัดทำเป็นหนังสือตามแบบและพิธีการเช่นเดียวกับข้อตกลงนี้

 

ข้อ 4 การบอกเลิกข้อตกลง

       ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนี้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้แต่ละฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ และอีกฝ่ายได้แจ้งเตือนเป็นหนังสือแล้ว แต่ฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงไม่ดำเนินการแก้ไขให้เป็นข้อตกลงนี้ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้ฝ่ายที่ไม่ผิดข้อตกลงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลง

 

ข้อ 5 หน้าที่ของสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

1) จัดทำต้นฉบับเนื้อหา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ เพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด

2) สนับสนุนทางวิชาการด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ มีมาตรฐานและเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด

3) จัดให้มีสถานที่และผู้เชี่ยวชาญเพื่อแนะนำ ควบคุมการฝึกปฏิบัติหัตถการ ด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยในแต่ละสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4) จัดให้มีระบบและกลไกในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติหัตถการด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยในแต่ละสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อการรับรองผล

5) จัดให้มีระบบ ช่องทางและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เรียนของหลักสูตร

6) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่หลักสูตร การรับสมัครและลงทะเบียน             ผ่านช่องทางและสื่อประชาสัมพันธ์ของสมาคมจะเห็นควร

                                                                                            

ข้อ 6 หน้าที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสถาบันการศึกษาทางไกล

1) พัฒนาสื่อและจัดช่องทาง เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี

2) จัดกระบวนการเรียนรู้ วัดและประเมินผล ในภาคทฤษฎี

3) ประสานงาน รวบรวม คะแนนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์คะแนนประเมินผล

4) จัดทำระเบียนเพื่อแสดงผลการเรียน และการจบหลักสูตรของผู้เรียน

5) จัดเตรียมวุฒิบัตร สำหรับผู้จบหลักสูตรเพื่อลงนามในนามสององค์กร