สถาบันการศึกษาทางไกล

 

                                                                      

     สถาบันการศึกษาทางไกล เป็นสถานศึกษาพิเศษขึ้นตรงส่วนกลาง ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่จัดตั้งขึ้นตาม  มาตรา 37   วรรคสอง (4) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2546 เรื่อง จัดตั้งสถาบันการศึกษาทางไกล ซึ่งลงนามประกาศโดยนายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  โดยมีบทบาทหน้าที่หลักในการจัดและให้บริการการศึกษาทางไกลในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร  สื่อ กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล   การเทียบโอนความรู้และการยอมรับประสบการณ์  การผลิต เผยแพร่สื่อเทคโนโลยี และประสานการดำเนินงานการศึกษาทางไกลร่วมกับภาคีเครือข่าย    เพื่อส่งเสริมโอกาสในการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับประชาชนนอกโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนวัยแรงงานที่ไม่สะดวกและ / หรือไม่มีเวลาในการเข้ารับการศึกษา / อบรมในรูปแบบชั้นเรียนหรือวิธีการอื่น ๆ 

 

1. ) การศึกษาขั้นพื้นฐาน

     การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดและให้บริการการศึกษาทางไกลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน ในระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้เวลาเรียนระดับละ  2  ปี หรือ  4  ภาคเรียน ซึ่งจะเปิดรับสมัครปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  คือ ครั้งที่ 1  ประมาณเดือนเมษายน   และครั้งที่ 2  ประมาณเดือนตุลาคม ของทุกปี

 

2. ) การศึกษาต่อเนื่อง

     การศึกษาต่อเนื่อง เป็นการจัดและให้บริการการศึกษาทางไกลในลักษณะของหลักสูตรระยะสั้น เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ในการที่จะพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  รวมถึงการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวนโยบายต่าง ๆของรัฐ   โดยผู้สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ตามความต้องการและความสนใจ โดยแต่ละหลักสูตรจะมีระยะเวลาเรียน  กิจกรรมการเรียนรู้  เงื่อนไขการจบหลักสูตร และค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนแตกต่างกันไป สำหรับการเปิดรับสมัครการศึกษาประเภทนี้จะประกาศรับสมัครเป็นรายหลักสูตรไป ซึ่งจะเปิดรับสมัครปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  คือ ครั้งที่ 1  ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน และครั้งที่ 2 ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี

               สำหรับการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรเวชเพื่อการเสริมสวย เป็นบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมศัลยกรรมและเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

              

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาทางไกลมีที่ทำการอยู่ที่ ชั้น3 และ ชั้น9 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ