สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

                                                                   

ในปี 2529 ได้มีการรวมตัวของแพทย์ที่ทำงานด้านศัลยกรรมความงาม “โดยการนำของ นายแพทย์สัณห์ ศัลยสิริ” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงานด้านนี้ เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานหรือสถาบันใดๆที่จะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ เพราะยังไม่มีการฝึกอบรมอย่างเป็นเรื่องเป็นราว เพราะงานด้านนี้ไม่ใช่เป็นการรักษาโรค “เพราะในประเทศไทยในขณะนั้นยังมุ่งอยู่ที่การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ” แต่เป็นการเสริมสร้างสุขภาพ

การรวมตัวในครั้งนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งต่อมาได้มีการจดทะเบียนเป็นสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย ที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้รับใบอนุญาต ต.964/2529 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2529   โดยมีนายแพทย์สัณห์ ศัลยสิริ เป็นนายกสมาคมคนแรก    ถือเป็นสมาคมด้านศัลยกรรมเพื่อการเสริมสวยแห่งแรกในประเทศไทย

จนถึงปัจจุบันสมาคมฯ ได้ก่อตั้งมาแล้วปีนี้เป็นปีที่ 31 เป็น Non-Profit Organization จากจำนวนสมาชิกผู้ก่อตั้งเพียง 12 คน เพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยคน   จนเมื่อ 17 มกราคม 2559 สมาคมฯได้มีการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารชุดใหม่ โดยมีนายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา มาทำหน้าที่รักษาการนายก และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2559 ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ  โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563)  พร้อมด้วยคณะกรรมการชุดใหม่ได้เข้ามาบริหาร ได้มีการจัดระเบียบ เปิดรับแพทย์ทุกสาขาวิชาที่ทำเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย “ศัลยกรรมเสริมสวยและเวชศาสตร์เสริมสวย” เข้ามาเป็นสมาชิกและมีการพัฒนาความรู้ประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการให้การดูแลประชาชนและพัฒนาศักยภาพของสมาชิก ทำให้เป็นที่ไว้วางใจของแพทย์ที่ทำงานด้านนี้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยสมาคมฯจะได้มีการจัดการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยให้กับสมาชิกใหม่ๆ และขณะนี้สมาคมฯได้มีการร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหลักสูตรมาตรฐานในวิชาชีพ เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของแพทยสภา และหน่วยงานราชการ   รวมทั้งมีแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิชาชีพเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล

   ปัจจุบันสมาคมฯ มีที่ทำการอยู่ที่ เลขที่ 64 ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี