หน่วยบริการการศึกษาทางไกล

                                      

     เป็นหน่วยบริการการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการและจัดการเรียน     การสอน  การศึกษานอกระบบ โดยการศึกษาทางไกล โดยเป็นหน่วยบริการการศึกษาทางไกล สังกัดสถาบันการศึกษาทางไกล   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งประกาศจัดตั้งตามประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ลงวันที่   11   เมษายน 2561  เรื่อง จัดตั้งสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย เป็นหน่วยบริการการศึกษาทางไกล หลักสูตรเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย ของสถาบันการศึกษาทางไกล โดยให้มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

     1. ร่วมวางแผนรับสมัครและลงทะเบียนผู้เรียน

     2. ร่วมพัฒนา จัดหาและบริการสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้และสื่อที่เกี่ยวข้อง

     3. กำหนดมาตรฐาน  คัดเลือกสถานพยาบาล และสถานที่เพื่อการฝึกประสบการณ์ / ฝึกปฏิบัติ

     4. จัดหาและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอน

     5. จัดระบบและช่องทางเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำการเรียนรู้แก่ผู้เรียน

     6. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมฝึกทักษะประสบการณ์และ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน

     7. ร่วมจัดดำเนินการวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน เพื่อการรับรองความรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด

     8. ร่วมจัดทำข้อมูล และรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล

     9. สำรวจ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ       การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

     10. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่มีความเห็นร่วมกัน และ / หรือขอความร่วมมือ

 

โดยหน่วยบริการแห่งนี้ตั้งอยู่ในสมาคมศัลยกรรมและเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 64 ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี