หลักการบริหารจัดการหลักสูตร

          การบริหารจัดการ หลักสูตรเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  โดยการประสานความร่วมมือของสององค์กรหลัก คือ สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย และสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะยึดหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) ในการบริหารและจัดการหลักสูตรร่วมกัน กล่าวคือ

          1. หลักคุณธรรม บริหารจัดการหลักสูตรด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
          2. หลักนิติธรรม บริหารจัดการหลักสูตรภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎ เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
          3. หลักความโปร่งใส บริหารจัดการหลักสูตรโดยมีระบบและกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้
          4. หลักความมีส่วนร่วม บริหารจัดการหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือหลักขององค์กรความร่วมมือ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
          5. หลักความรับผิดชอบ บริหารจัดการหลักสูตรด้วยความตระหนักในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของการดำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน
          6. หลักความคุ้มค่า บริหารจัดการหลักสูตรด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการเรียนการสอน