การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

 

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้การใช้หลักสูตรเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย  เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจำเป็นต้องมีการประเมินผลและติดตามผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ  และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวิทยาการ ความรู้ เทคโนโลยี สังคม และความต้องการของผู้รับบริการ

 

ระยะเวลา

จัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาทุกระยะ 2 ปีที่ทำการเปิดสอน

 

ดัชนีบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพ

ดัชนีบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  สำหรับหลักสูตรนี้  พิจารณาได้ดังนี้

          3.1 สัดส่วนของอาจารย์ผู้สอนต่อผู้เรียนรายหัตถการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในอัตราอาจารย์ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 4 คน

          3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

          3.3 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนไปใช้ในการพัฒนาอาชีพเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย