การรับผู้เรียน

 

คุณสมบัติของผู้เรียน

      ภาคทฤษฎี (หลักสูตรพื้นฐานเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยและทฤษฎีปฏิบัติแต่ละหัตถการ)

     1) สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต

     2) ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

         กรณี เป็นชาวต่างชาติต้องได้รับปริญญาแพทยศาสตร์และได้รับใบประกอบวิชาชีพของประเทศนั้น ๆ

     3) เป็นสมาชิกของสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

     4) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

     5) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย

     6) ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ

 

      คุณสมบัติ (เพิ่มเติม) ของผู้เรียนที่จะลงทะเบียนเรียนภาคปฏิบัติ

      1) ผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะอย่างน้อย 1 ปี ในสถานพยาบาลที่แพทยสภารับรอง

      2) ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

          กรณี เป็นชาวต่างชาติต้องได้รับปริญญาแพทยศาสตร์และได้รับใบประกอบวิชาชีพของประเทศ   นั้น ๆ โดยต้องได้รับอนุมัติจากแพทยสภา

      3) ผ่านการเรียนหลักสูตรพื้นฐานเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยและทฤษฎีปฏิบัติในแต่ละหัตถการ

          สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

           

    การลงทะเบียน

      1. วิชาพื้นฐานด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย กำหนดให้ลงทะเบียนทั้ง  10 วิชาในคราวเดียว

      2. หัตถการ กำหนดให้ลงทะเบียน ครั้งหนึ่งไม่เกิน  6 หัตถการ โดยต้องผ่านการประเมินในวิชาพื้นฐานทั้ง 10 วิชาก่อนจึงจะลงทะเบียนได้และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในส่วนปฏิบัติหัตถการ

 

    จำนวนการรับผู้เรียน

      1. จำนวนผู้เรียนที่จะรับเข้าศึกษาในวิชาพื้นฐาน ไม่จำกัดจำนวน

      2. จำนวนผู้เรียนที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละหัตถการ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมวิชาการหลักสูตร ร่วมกันกำหนดโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน