การวัดและประเมินผล

     

     1. วิชาพื้นฐาน   วัดและประเมินผลเป็นรายวิชา ดังนี้

         1) การทำแบบทดสอบด้วยตนเองหลังเรียน 

         2) การทำแบบทดสอบในชั้นเรียน โดยกำหนดเกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 60 

         ระดับผลการเรียน คือ ผ่านและไม่ผ่าน

         กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านการประเมิน ตามข้อ 2) ให้สามารถเข้ารับการประเมินซ้ำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนวิชาพื้นฐานได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หลักสูตรกำหนด

 

     2. หัตถการ  วัดและประเมินผลเป็นรายหัตถการ ดังนี้

         1) จำนวนชั่วโมงการฝึกทักษะประสบการณ์ครบตามที่กำหนดในแต่ละหัตถการ

   2) สมุดบันทึกการฝึกทักษะและประสบการณ์ (Log book) ได้รับการรับรองโดยผู้สอนในสถานพยาบาลโดยมี Case ตามที่กำหนดในแต่ละหัตถการ

         3) สอบปากเปล่า (Oral Examination)

         4) สอบปฏิบัติหัตถการ (Operation Examination)

             ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้เรียนในหัตถการนั้น ๆ

 

การรับรองผลการเรียน

     1. วิชาพื้นฐาน ผู้เรียนที่จะได้รับการรับรองผลการเรียน จะต้องผ่านการประเมิน และ/หรือการเทียบโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่หลักสูตรกำหนด ทั้ง 10 วิชา

     2. หัตถการ ให้มีการรับรองผลการเรียนเป็น 4 ระดับ ดังนี้

          1) ระดับ Certification of Procedure เรียกว่า CTACS เอกสารหลักฐานที่ใช้ออกใบรับรองระดับหัตถการ ประกอบด้วย

              (1) เอกสารคำร้องขอใบรับรองระดับหัตถการ

              (2) หนังสือรับรองการผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) อายุไม่เกิน 2 ปี

           2) ระดับ Diploma of Region เรียกว่า DTACS เป็นการรับรองระดับส่วน 3 ส่วน คือ ส่วนเสริมสวยใบหน้า (Diploma of Facial Region) ส่วนเสริมสวยเรือนร่าง (Diploma of Body Region) และส่วนเวชศาสตร์เสริมสวย (Diploma of Cosmetic Medicine) เอกสารหลักฐานที่ใช้ออกใบรับรองระดับส่วน ประกอบด้วย

               (1) เอกสารคำร้องขอใบรับรองระดับส่วน

               (2) หนังสือรับรองผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) อายุไม่เกิน 2 ปี

               (3) หนังสือรับรองผ่านการอบรม Cadaver Workshop ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ส่วนใบหน้า หรือส่วนเรือนร่าง หรือส่วนกระดูกโครงสร้างใบหน้า)

            3) ระดับ Diploma of Specific Region เรียกว่า DTACS เป็นการรับรองระดับส่วนเฉพาะเจาะจง คือ ส่วนศัลยกรรมเสริมสวยกระดูกโครงสร้างใบหน้า ส่วนศัลยกรรมปลูกผม และส่วนศัลยกรรมระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เอกสารหลักฐานที่ใช้ออกใบรับรองระดับส่วนเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย

           (1) เอกสารคำร้องขอใบรับรองระดับส่วนเฉพาะเจาะจง

                 (2) หนังสือรับรองผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) อายุไม่เกิน 2 ปี                                  

                 (3) หนังสือรับรองผ่านการอบรม Cadaver Workshop ในส่วนนั้นๆ (กระดูกโครงสร้างใบหน้า หรืออวัยวะสืบพันธุ์ ยกเว้นปลูกผม) ตามที่สมาคมรับรอง

                 (4) มีผลงานวิจัยตีพิมพ์หรือหนังสือรับรองการตีพิมพ์ ในวารสารของสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย หรือวารสารที่สมาคม ฯ รับรอง และมีการนำเสนอในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ

               4) ระดับ Fellowship เป็นการรับรองเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย (Cosmetic Surgery and Medicine) เรียกว่า Fellowship of Aesthetic Practice (FTACS) ให้กับผู้เรียนที่ผ่านการรับรองระดับ Diploma ครบ 3 ส่วน คือ ส่วนเสริมสวยใบหน้า (Diploma of Facial Region) ส่วนเสริมสวยเรือนร่าง (Diploma of Body Region) และส่วนเวชศาสตร์เสริมสวย (Diploma of Cosmetic Medicine) โดยให้ผู้เรียนยื่นคำร้องเพื่อขอการรับรอง