การเรียนการสอน

         

   วิธีการ

     1. วิชาพื้นฐานด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย  จำนวน 10 วิชา  รวม 320 ชั่วโมง เรียนด้วยระบบการเรียนทางไกลผ่านห้องเรียนออนไลน์

     2. หัตถการ

         1) ภาคทฤษฎี ศึกษาเนื้อหาผ่านระบบการเรียนการสอนที่กำหนด

         2) ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาลด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย ประกอบด้วย

             (1) เรียนรู้และฝึกทักษะกับ Teaching Fellow หัตถการละ 5 – 60 ชั่วโมง

             (2) เก็บประสบการณ์โดยเป็น Assistant ภายใต้การดูแลของ Teaching Fellow หัตถการละ 5 – 20 ราย

 

     ระยะเวลา

       เปิดรับสมัครผู้เรียนปีงบประมาณละ  2 ครั้ง

       1. รับสมัครเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน เรียนระหว่าง เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

       2. รับสมัครเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม เรียนระหว่าง เดือนมกราคม  - มิถุนายน

     

     สื่อการเรียนการสอน / การเรียนรู้

       1. ภาคทฤษฎี  บทเรียนออนไลน์ สื่อแนะนำเพิ่มเติมอื่นๆ

       2. ภาคปฏิบัติ  สื่อบุคคลและสื่อจำลอง และการฝึกทักษะ ประสบการณ์ในสถานพยาบาลที่กำหนด

 

     กระบวนการเรียนรู้

       1. ภาคทฤษฎี

      ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการเรียนรู้สำหรับตนเอง โดยคำนึงถึงความสะดวก ความพร้อมของตนเอง เพื่อให้สามารถศึกษาเนื้อหาสาระ ทำกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมที่มอบหมาย ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 2 เรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์ ผ่านห้องเรียนออนไลน์

      1) ห้องเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนเรียน เกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และการจบหลักสูตร

      2) ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน  จำนวน 10 ห้องเรียน                             

      โดยในแต่ละห้องเรียนวิชาพื้นฐานให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนในวิชานั้น และทำกิจกรรมการเรียนรู้และ/หรือกิจกรรมที่มอบหมาย (ถ้ามี)  จนครบทุกบทเรียน จากนั้นให้แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินการบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ กรณีที่ผู้เรียนไม่พอใจผลการประเมินหลังเรียน สามารถกลับไปเรียนรู้ ทบทวน และทำแบบทดสอบหลังเรียนได้อีกครั้ง

      2. การฝึกประสบการณ์เวชปฏิบัติในสถานพยาบาล

      ผู้เรียนที่ผ่านการวัดและประเมินผลในภาคทฤษฎีวิชาพื้นฐาน และลงทะเบียนเรียนหัตถการแล้วให้เรียนรู้เนื้อหาทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกประสบการณ์เวชปฏิบัติ เพื่อเสริมทักษะประสบการณ์ในหัตถการที่ลงทะเบียน กับสถานพยาบาลที่สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย ขึ้นทะเบียนไว้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

     ขั้นตอนที่ 1 ผู้เรียนรับหนังสือส่งตัวและสมุดบันทึกการฝึกหัตถการ (Log book) จากสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย เพื่อนำไปแสดงกับสถานพยาบาล

     ขั้นตอนที 2 ผู้เรียนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนทำแผนการฝึกทักษะประสบการณ์กับสถานพยาบาล

     ขั้นตอนที่ 3 ผู้เรียนฝึกทักษะประสบการณ์ตามจำนวน Case และชั่วโมงที่กำหนด

     ขั้นตอนที่ 4 ผู้เรียนจัดทำรายงานการฝึกทักษะและประสบการณ์ในสมุดบันทึกการฝึกหัตถการ(Log book)

     ขั้นตอนที่ 5 อาจารย์ผู้สอนในสถานพยาบาลที่ฝึกทักษะประสบการณ์ลงชื่อรับรองในสมุดบันทึกการฝึกหัตถการ (Log book)

     ขั้นตอนที่ 6 ผู้เรียนจัดส่งสมุดบันทึกการฝึกหัตถการ (Log book) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย