ปรัชญาของหลักสูตร

 

          หลักสูตรเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างทางเลือกของโอกาสการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและเพิ่มทักษะแก่แพทย์ทุกสาขาที่ปฏิบัติงาน หรือต้องการเข้าสู่วิชาชีพเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน สร้างสรรค์  มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการหลอมรวมและเชื่อมโยงศาสตร์และศิลป์ในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการรักษาและหัตถการต่าง ๆ ในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ในการบริบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับวิชาชีพเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งสามารถสนับสนุนนโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ของรัฐบาล