วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

          1. เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย

          2. เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้และทักษะด้านหัตถการในเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย