โครงสร้างหลักสูตร

          1. หลักสูตรพื้นฐานเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย  จำนวน 10 วิชา 320 ชั่วโมง ดังนี้

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนชั่วโมง

กลุ่มวิชาหลัก

BDCAP-01

ความรู้พื้นฐานทางด้านศัลยกรรมเสริมสวย 1

(General Cosmetic Surgery I)

40

BDCAP-02

 ความรู้พื้นฐานทางด้านศัลยกรรมเสริมสวย 2

(General Cosmetic Surgery II)

40

BDCAP-03

เวชศาสตร์เสริมสวยทั่วไป (General Cosmetic Medicine)

40

BDCAP-04

การใช้ยาชาเฉพาะที่และการใช้ยาสลบ

(Local and General Anesthetics)

30

BDCAP-05

ความรู้พื้นฐานด้านสัดส่วน ความงามใบหน้าและเรือนร่าง

 (Basic Knowledge in Facial and Body Aesthetic Proportion) 

40

         

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนชั่วโมง

กลุ่มวิชาสนับสนุน

BDCAP-06

จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย

(Ethics in Aesthetic Practice)

20

BDCAP-07

กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ (Medical Related Laws and Regulations)

40

BDCAP-08

ความรู้พื้นฐานในด้านเวชสำอางและความงาม (Basic Knowledge in Cosmetics and Beauty)        

20

BDCAP-09

การเขียนบทความทางการแพทย์ด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย (Aesthetic Medical Journal Writing)

30

BDCAP-10

ความรู้พื้นฐานด้านนรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง) (Basic Knowledge in Physiognomy)  

20

 

2. หลักสูตรหัตถการ  เป็นความรู้และทักษะเฉพาะหัตถการ จำนวน 6 ส่วนดังนี้

 

             2.1  หัตถการศัลยกรรมเสริมสวยใบหน้า (Facial Region)

 

รหัสหัตถการ

 

หัตถการ

ทฤษฎี

(ชั่วโมง)

การปฏิบัติ

ชั่วโมง

Case

PDCAP-F-01

Basic Rhinoplasty                                             

10

40

20

PDCAP-F-02

Advance Rhinoplasty  

10

40

10

PDCAP-F-03

Upper Blepharoplasty

10

40

20

PDCAP-F-04

Lower Blepharoplasty

10

40

20

PDCAP-F-05

Facial Contour with Implant

10

20

10

PDCAP-F-06

Endoscopic Facial Surgery

10

15

5

PDCAP-F-07

Face Lift

10

40

10

PDCAP-F-08

Facial Fat Transfer     

10

30

10

PDCAP-F-09

Otoplasty

10

15

5

           

 

 2.2 หัตถการส่วนศัลยกรรมเสริมสวยเรือนร่าง (Body Region)

รหัสหัตถการ

หัตถการ

ชั่วโมงทฤษฎี

การปฏิบัติ

ชั่วโมง

Case

PDCAP-B-01

Body Liposuction

10

20

5

PDCAP-B-02

Body Fat Transfer

10

20

5

PDCAP-B-03

Augmentation Mammoplasty

10

20

5

PDCAP-B-04

Nipple – Areolar Complex Surgery

10

20

5

PDCAP-B-05

Reduction Mammoplasty

10

20

5

PDCAP-B-06

Mastopexy     

10

20

5

PDCAP-B-07

Abdominoplasty

10

20

5

PDCAP-B-08

Brachioplasty / Thighplasty

10

20

5

PDCAP-B-09

Augmentation Gluteoplasty             

10

20

5

PDCAP-B-10

Calf Reduction

10

20

5

PDCAP-B-11

Calf Augmentation

10

20

5

         

            2.3 หัตถการเวชศาสตร์เสริมสวยทั่วไป (General Cosmetic Medicine)

รหัสหัตถการ

หัตถการ

ชั่วโมงทฤษฎี

การปฏิบัติ

ชั่วโมง

Case

PDCAP-M-01

Botulinum toxin injection

10

10

10

PDCAP-M-02

Filler injection

10

10

10

PDCAP-M-03

Thread Lifting 

5

10

10

PDCAP-M-04

Ablative / Non-Ablative laser

1) IPL (Intense Pulse Light)

2) Ablative Laser System Eg. CO2 Laser,     

 Er : YAG Laser

3) Q-Switched Laser System Eg. Ruby, Nd-YAG, Alexandrite

4) Long – Pulsed Laser system Eg. Diode, Nd -YAG, Alexandrite

5) RF System (Radio Frequency)

6) HIFU (Face, Body)(High Intensity Focus Ultrasound)

 

10

30

(5)

(5)

 

(5)

 

(5)

 

(5)

(5)

30

(5)

(5)

 

(5)

 

(5)

 

(5)

(5)

    

รหัสหัตถการ

หัตถการ

ชั่วโมงทฤษฎี

การปฏิบัติ

ชั่วโมง

Case

PDCAP-M-05

Injection Therapy (Intradermal, Intralesional Steroid, Intra Subcutaneous Fat, Subcision)

5

5

5

PDCAP-M-06

Chemical Peel

5

5

5

PDCAP-M-07

Dermabrasion

5

5

5

PDCAP-M-08

Sclerotherapy

5

5

5

PDCAP-M-09

Endovenous laser ablation

5

5

5

PDCAP-M-10

Autologous melanocyte transfer

5

5

5

PDCAP-M-11

Camouflage tattoo

5

5

5

 

2.4 หัตถการศัลยกรรมเสริมสวยกระดูกโครงสร้างใบหน้า (Skeletal Cosmetic Surgery)
 

รหัสหัตถการ

หัตถการ

ชั่วโมงทฤษฎี

การปฏิบัติ

ชั่วโมง

Case

PDCAP-S-01

Mandible Surgery

10

20

5

PDCAP-S-02

Chin Surgery

10

20

5

PDCAP-S-03

Malar Surgery

10

20

5

PDCAP-S-04

Maxillary Surgery

10

20

5

                  

          2.5 หัตถการศัลยกรรมปลูกผม (Hair Restoration)

 

รหัสหัตถการ

หัตถการ

ชั่วโมงทฤษฎี

การปฏิบัติ

ชั่วโมง

Case

PDCAP-H-01

Hair Transplantation

10

60

10

PDCAP-H-02

Scalp Reduction

10

40

5

                                   

             

 

 

 

 2.6 หัตถการศัลยกรรมเสริมสวยระบบสืบพันธุ์ (Genital Cosmetic Surgery)
 

รหัสหัตถการ

หัตถการ

ชั่วโมงทฤษฎี

การปฏิบัติ

ชั่วโมง

Case

PDCAP-G-01

SRS (Sexual Reassignment Surgery)

20

40

5

PDCAP-G-02

Penile Contour Correction

10

20

5

PDCAP-G-03

Vaginoplasty, Vaginal tightening

5

10

5

PDCAP-G-04

Labia, Hymen Correction

5

10

5

                        หมายเหตุ  หลักสูตรหัตถการส่วน ทั้ง 6 หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหัตถการเพิ่มเติมภายหลัง ตามความพร้อม เทคโนโลยีและนวัตรกรรมเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย