คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการการศึกษาทางไกล

1. นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา             ประธาน

2. นายแพทย์สุรินทร์ พลเสน                 กรรมการ

3. นายแพทย์สัณห์ ศัลยสิริ                    กรรมการ

4. พันเอกนายแพทย์สัตยา จิวจินดา       กรรมการ

5. นายแพทย์กิตติศักดิ์ อธิษฐ์เดชาภูมิ    กรรมการ

6. นายแพทย์มนตรี คำมูลตา                 กรรมการ

7. นายแพทย์จุฑาพจน์ ภูมิทรัพย์           กรรมการและเลขานุการ

8. นางสาวพัชรศรี ใจสุข                       กรรมการและเลขานุการ

9. นางสาวพราวแพร วงศ์วรรณา            กรรมการและเลขานุการ