คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1. นายแพยท์ธนวรรฒน์ โชติมา     ประธาน

2. นายแพทย์สุรินทร์ พลเสน          กรรมการ

3. นายแพทย์สัณห์ ศัลยสิริ            กรรมการ

4. ดร.คมกฤช จันทร์ขจร               ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล

5. นายแพทย์มนตรี คำมูลตา        กรรมการและเลขานุการ