คณะกรรมการสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

1. นายแพทย์ธนวรรฒน์   โชติมา           นายก

2. นายแพทย์สุรินทร์   พลเสน               อุปนายก

3. นายแพทย์สัณห์   ศัลยสิริ                  ที่ปรึกษากรรมการ / เหรัญญิก

4. พ.อ.นพ.สัตยา   จิวจินดา                  เลขานุการ

5. นายแพทย์จุฑาพจน์   ภูมิทรัพย์         นายทะเบียน / สาราณียกร

6. นายแพทย์มนตรี   คำมูลตา               วิชาการ / ต่างประเทศ

7. นายแพทย์กิตติศักดิ์  อธิษฐ์เดชาภูมิ   ประชาสัมพันธ์

8. นางสาวพัชรศรี   ใจสุข                     กรรมการ

9. นางสาวพราวแพร    วงค์วรรณา         กรรมการ