คณะกรรมการสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

1. นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา                            นายกสมาคม

2. พันเอก (พิเศษ) นายแพทย์สัตยา จิวจินดา         อุปนายก

3. นายแพทย์โอภาส คุ้มกองสุวรรณ                      เลขานุการ

4. นายแพทย์ธีรัชชา วุฒิพันธุ์                               เหรัญญิก

5. นายแพทย์จุฑาพจน์ ภูมิทรัพย์                          วิชาการ

6. นายแพทย์ภูดิส ตั้งคณานันท์                            สาราณียกรและนายทะเบียน

7. นายแพทย์วริศ พิสิฐนรสีห์                                ประชาสัมพันธ์

8. นายแพทย์มนตรี คำมูลตา                                กรรมการ

9. แพทย์หญิงณิชนิตา ถาวโรจน์                           กรรมการ

10. ดร.พญ.ณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนา                กรรมการ

11. นายแพทย์สัณห์ ศัลยสิริ                                 กรรมการ

12. นางสาวพัชรศรี ใจสุข                                    กรรมการ

13. นางสาวพราวแพร วงศ์วรรณา                          กรรมการ

คณะที่ปรึกษาสมาคม

1. ดร.นพ.สุรินทร์ พลเสน

2. นายแพทย์พัชรพงศ์ ภัทราสินสุนทร

3. นายแพทย์พานิชย์ เจริญเผ่า

4. นายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ

5. นายแพทย์มาศ ไม้ประเสริฐ