คณะกรรมการวิชาการหลักสูตรเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มาศ ไม้ประเสริฐ   ผู้อำนวยการหลักสูตร

2. นายแพทย์จุฑาพจน์ ภูมิทรัพย์                            รองอำนวยการหลักสูตร

3. นายแพทย์มนตรี คำมูลตา                                 กรรมการ

4. นายแพทย์โอภาส คุ้มกองสุวรรณ                       กรรมการ

5. นายแพทย์ธีรัชชา วุฒิพันธุ์                                 กรรมการ

6. แพทย์หญิงดวงดาว ดวงนำสว่าง                        กรรมการ

7. แพทย์หญิงณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนา               กรรมการ

8. นายแพทย์กิตติศักดิ์ อธิษฐ์เดชาภูมิ                    กรรมการและเลขานุการ

9. นายเชาวลิต ธาดาสิทธิเวท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

10. นางสาวพัชรศรี ใจสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ