คณะอาจารย์ประจำวิชา

1. นายแพทย์เจษฏ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ : อาจารย์ประจำวิชาความรู้พื้นฐานทางด้านศัลยกรรมเสริมสวย 1 

2. นายแพทย์โอภาส คุ้มกองสุวรรณ : อาจารย์ประจำวิชาความรู้พื้นฐานทางด้านศัลยกรรมเสริมสวย 2 

3. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์นายแพทย์ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ : อาจารย์ประจำวิชาเวชศาสตร์เสริมสวยทั่วไป  

4. นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล : อาจารย์ประจำวิชาการใช้ยาชาเฉพาะที่ และยาดมสลบ 

5. นายแพทย์สุรินทร์ พลเสน : อาจารย์ประจำวิชาความรู้พื้นฐานสัดส่วนความงามใบหน้า และเรื่อนร่าง  

6. นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย : อาจารย์ประจำวิชาจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย

7. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ : อาจารย์ประจำวิชากฏหมายว่ากฏหมายที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์

8. รองศาสตราจารย์พิมพร ลีลาพรพิสิฐ  : อาจารย์ประจำวิชาความรู้พื้นฐานในด้านเวชสำอางและความงาม 

9. นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร : อาจารย์ประจำวิชาการเขียนบทความทางการแพทย์เวชปฏิบัติเสริมสวย

10. อาจาย์ปทิดา ศุภกรวิวรรธน์ : อาจารย์ประจำวิชาความรู้พื้นฐานด้านนรลักษณ์ศาสตร์