ชื่อ

พัฒนา

นามสกุล

เต็งอำนวย

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เฉพาะแพทย์)

ว 13155

     

2.   ประวัติการศึกษา (ที่สำคัญ)

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จ

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2529

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2533

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคไต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2535

PhD (Molecular Cell Biology)

University of Florida

พ.ศ. 2541

 

 

 

3.   ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ

3.1

 

3.2

 

3.3

 

4.   ผลงาน / เกียรติยศที่สำคัญ

4.1

รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชะลอวัย

4.2

 

4.3

 

5.   สถานที่ทำงานปัจจุบัน

สถานพยาบาล / หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่ตั้ง

 

     

6.   ช่องทางที่สามารถติดต่อ

โทรศัพท์

 

โทรศัพท์เคลื่อนที่

 

E-mail

doctorpatana@yahoo.com

ID Line