ประวัติ นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๑๕
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.๒๕๑๙
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2531
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2537
 • นักบริหารสาธารณสุขชั้นสูง รุ่น ๑๑ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2538
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2545
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหาร ภาครัฐและกฎหมายมหาชน  รุ่น ๔ สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2548
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ พ.ศ. 2549
 • อบรมประกาศนียบัตรการพัฒนาทักษะ และแนวคิดพื้นฐานการไกล่เกลี่ยด้านสธ.ด้วยสันติวิธีรุ่นที่ ๕ ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2550
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการพัฒนาศักยภาพนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางด้านการแพทย์และสธ. รุ่น 5 ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2550
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2551
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2554
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐาน

ก.ศป.รับรอง ศาลปกครอง พ.ศ. 2556

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ CRE-KU พ.ศ. 2556
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารการแพทย์รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2556
 • อบรมหลักสูตรกฎหมายวางแผนภาษีชั้นสูง สภาทนายความ พ.ศ. 2557

ประวัติการทำงาน

 • หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2519 - 2532
 • หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุการแพทย์ พ.ศ. 2528 – 2532
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครปฐม พ.ศ. 2532 – 2539
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร คนที่ 7 พ.ศ. 2539 – 2545
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม คนที่ 12 พ.ศ. 2545 – 2552
 • ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป พ.ศ. 2543 – 2544
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข กต.ตร. จ.นฐ พ.ศ. 2552 – 2553
 • ประธานชมรมบัณฑิต มสธ. จ.นครปฐม พ.ศ. 2553 – 2555
 • คณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและบริการสาธารณสุข (พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2545) พ.ศ. 2546 – 2554
 • ประธานมูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลนครปฐม พ.ศ. 2546 – 2557
 • ประธานมูลนิธิคนไข้อนาถาโรงพยาบาลนครปฐม พ.ศ. 2552 – 2557
 • ที่ปรึกษากรรมาธิการสาธารณสุขของวุฒิสภา พ.ศ. 2552 – 2557
 • อนุกรรมการสาธารณสุขด้านบริการ สปช. พ.ศ. 2558 – 2559
 • กรรมการแพทยสภา (โดยการเลือกตั้ง 8 สมัย) พ.ศ. 2544 – 2558 

และ พ.ศ. 2560 – 2562

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
 • กรรมการกลางของแพทยสมาคม พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545)พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สนช. พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน