ชื่อ

พญ นัทยา

นามสกุล

วรวุทธินนท์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เฉพาะแพทย์)

ว 28349

     

2. ประวัติการศึกษา (ที่สำคัญ)

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จ

แพทยศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2002

แพทย์ปฎิบัติการ ตจวิทยา

สถาบันโรคผิวหนัง

2005

วุฒิบัตร ตจวิทยา

สถาบันโรคผิวหนัง

2010

Certificate in Laser, Cosmetic and MOHs Surgery

Feinberg School of Medicine, Northwestern University, USA

2012

 

 

 

3. ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ

3.1

ตจวิทยา โรคผิวหนังทั่วไป

3.2

งานผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งผิวหนัง Mohs’ micrographic surgery

3.3

งานเลเซอร์ผิวหนัง

3.4

Botulinum toxin , filler injection

3.5

 

4. ผลงาน / เกียรติยศที่สำคัญ

 Research

4.1

Efficacy of a far erythemogenic dose of narrow-band ultraviolet B phototherapy in chronic plaque-type psoriasis (The Journal of Dermatology 2010)

 

4.2

Comparative effectiveness of nonpurpuragenic 595-nm pulsed dye laser and microsecond 1064-nm neodymium:yttrium-aluminum-garnet laser for treatment of diffuse facial erythema: A double-blind randomized controlled trial: Journal of the American Academy of Dermatology. 2013; 69(3): 438-443.

 

4.3

Efficacy of diode laser(810 and 940 nm) for facial skin tightening         

( Journal of cosmetic dermatology 2015;14(4)

4.4

A Comparative Split Face Study using Different Purpuric and Non-purpuric Fluence Level of 595nm Pulsed Dye Laser or Treatment of Moderate to Severe Acne Vulgaris  (Journal Dermato surgery 2016)

 

4.5

- A Comparison of 1550-nm fractional photothermolysis versus intense focused ultrasound for treatment of periorbital wrinkles: A pilot, prospective randomized control trial (Preparing manuscript)

- Effect of autologous platelet-rich plasma on photoaged skin: A prospective randomized controlled trial (Preparing menuscript)

 

 

 

Professional Society Membership

 

  • 2002  Member of Medical Council, Thailand
  • 2010  Member of Royal College of Physician, Thailand
  • 2010  Member of Dermatological Society of Thailand
  • 2011 Member of American Academy of Dermatology
  • 2011  Member of American Society for Dermatologic

 

5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

สถานพยาบาล / หน่วยงาน

 

ที่ตั้ง

กลุ่มงานตจศัลยศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง  420/7 ถนน ราชวิถี พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

 

     

6. ช่องทางที่สามารถติดต่อ

โทรศัพท์

 

โทรศัพท์เคลื่อนที่

 

E-mail

V_nataya@yahoo.com

ID Line

-