นายอนุพงษ์   เจริญเวช

    เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เฉพาะแพทย์)   -

 

2. ประวัติการศึกษา (ที่สำคัญ)

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จ

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2541

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลับรามคำแหง

2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ

           3.1 พระราบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

3.2 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑

3.3 การเจรจาไกล่เกลี่ย

 

4. ผลงาน / เกียรติยศที่สำคัญ

            -

 

5.สถานที่ทำงานปัจจุบัน

          หน่วยงาน  สำนักงานคณะกรรมกาคุ้มครองผู้บริโภค

          ที่ตั้ง  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

อาคารรัฐประศาสนภักดี  ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

 

6. ช่องทางที่สามารถติดต่อ

โทรศัพท์

-

โทรศัพท์เคลื่อนที่

081-4814422 / 061-4063054

E-mail

por.volvo240@gmail.com

ID Line

por.volvo.v70